Ładowanie strony
MENU

ŻEROM W YOUTUBE

PROJEKTY AKTUALNE

 

HERCULES

 
 DYPLOMY I CERTYFIKATY 

 

  


 


 

start / DEKLARACJA DOST��PNO��CI / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
serwis w tej chwili ogląda 17 osób
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
   | modyf: Mirosław Gutowski 2021-03-25, 08:06 | 11796 odsłon
serwiszglossie

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Bartoszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://lo.bartoszyce.info.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie wszystkie elementy posiadają alternatywny tekst alt

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-29
 • Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe:
- podwyższony kontrast
- możliwość powiększania liter
- jasne tło

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Gutowski, lo@bartoszyce.info. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 897622859. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcacego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach
 • Adres: ul. Boh. Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce
 • E-mail: lo@bartoszyce.info
 • Telefon: 89 762 28 59

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Liceum mieści się w dwóch budynkach, do budynku głównego szkoły i budynku przy sali gimnastycznej prowadzą wejścia od strony dziedzińca szkolnego przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Wejścia do budynku głównego od strony ulicy Kętrzyńskiej używa się okazjonalnie. Przy wejściach - brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na posesji szkoły są ograniczone ilościowo miejsca parkingowe. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku głównym i budynku przy Sali gimnastycznej, na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Na trzecim piętrze budynku głównego znajduje się poddasze bez korytarza. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych( toalety, barierki ). Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

96,35 %

ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2021r.
W NASZYM LICEUM

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rada Rodziców
konto Rady Rodziców przy LO
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
56 8855 0004 2001 0235 9474 0001
CERTYFIKATY