station 23 i 24
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 18114 visits
serwiszglossie
 

 

accident m wypadek

animal sitter m opiekun zwierząt

architecte m

boîte f firma

boulot m praca

bricolage m majsterkowanie

circulation f routière ruch uliczny

cuisinier m cuisinière f kucharz, kucharka

coiffeur m coiffeuse f fryzjer

décorateur m décoratrice f

dessinateur m dessinatrice f rysownik

écrivain m pisarz

embouteillage m korek

employé m urzędnik

endroit m miejsce

expérience f doświadczenie

gendarme m policjant

guide m f przewodnik

hôtesse f de l’air stewardessa

infirmier m infirmière f pielęgniarz

jardinage m praca w ogrodzie

job m dorywcza praca

kinésithérapeute m rehabilitant

maçon m murarz

mécanicien m mécanicienne f mechanik

médecin m lekarz

métier m zawód

petites annonces f ogłoszenia drobne

pilote m

plombier m hydraulik

pompier m strażak

poste m posada, stanowisko

profession f zawód

recherche f badanie, poszukiwanie

repassage m prasowanie

serveur m kelner

soutien m wsparcie, pomoc

tâches f ménagères prace domowe

technicien m technicienne f

vendeur m vendeuse f sprzedawca

vétérinaire m f weterynarz

victime f ofiara wypadku


aider dans le besoin pomagać w potrzebie

aménager urządzać

avoir envie de mieć ochotę

avoir l’impression  de mieć wrażenie

avoir peur de bać się

bosser pracować

coiffer czesać

construire budować

couper les cheveux ścinać włosy

cuisiner = faire la cuisine gotować

défendre un accusé bronić oskarżonego

déranger przeszkadzać

diriger kierować

effectuer wykonywać

envisager brać pod uwagę

être allergique à być uczulonym na

éviter unikać

examiner badać

exercer wykonywać

faire du bruit hałasować

faire le ménage sprzątać

faire la vaisselle myć naczynia

gagner zarabiać

inventer wymyślić

garder pilnować

partager  dzielić

prescrire des médicaments przepisać lekarstwa

rééduquer les accidentés rehabilitować poszkodowanych w wypadkach

réfléchir sur zastanawiać się nad

rendre visite à odwiedzać

résoudre rozwiązywać

respecter le code de la route przestrzegać

sauver ratować

sélectionner wybierać

soigner leczyć, opiekować się

se rappeler przypominać

surligner

surveiller l’ordre pilnować porządku

vendre sprzedawać


courtois uprzejmy

dur ciężki, trudny

fatigant męczący

occupé zajęty

qualifié wykwalifikowany

responsable odpowiedzialny

sérieux poważny


à cause de z powodu

exactement dokładnie

quand même mimo wszystko


ça a l’air bien payé wydaje się dobrze płatny

avoir un entretien d’embauche mieć rozmowę kwalifikacyjną

chercher un emploi szukać posady

être à la retraite być na emeryturze

être au chômage być bezrobotnym

être embauché być zatrudnionym

être licencié być zwolnionym

perdre son travail stracić pracę

prendre sa retraite przejść na emeryturę

rédiger la lettre de motivation zredagować list motywacyjny

toucher/ recevoir son salaire otrzymywać pensję

do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 18114 visits